ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล จากการร่วมตอบแบบสอบถามการสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อ ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของประชาชนไทย ลุ้นรับบัตรกำนัล Tesco Lotus หรือ Big C จำนวน 40 รางวัล

โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการวิจัยประชามติแห่งเอเชีย (ANPOR) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อ ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของประชาชนไทย

รายชื่อผู้โชคดี รางวัล บัตรกำนัล Tesco Lotus หรือ Big C มูลค่า 500 บาท จำนวน 6 รางวัล

 1. 085-7272xxx
 2. mon.thasaxxx@gmail.com
 3. patjaixxx@gmail.com
 4. 083-3294xxx
 5. 087-5980xxx
 6. 091-6681xxx

รายชื่อผู้โชคดี รางวัล บัตรกำนัล Tesco Lotus หรือ Big C มูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล

 1. 087-8328xxx
 2. 082-6916xxx
 3. 095-4465xxx
 4. pangjeexxx@hotmail.com
 5. 083-4882xxx
 6. 083-8296xxx
 7. rswttxxx@gmail.com
 8. suputtra0xxx@gmail.com
 9. 084-8262xxx
 10. Puky_uxxx@hotmail.com

รายชื่อผู้โชคดี รางวัล บัตรกำนัล Tesco Lotus หรือ Big C มูลค่า 200 บาท จำนวน 10 รางวัล

 1. Siriphan20xxx@gmail.com
 2. 088-7499xxx
 3. Scan_nuxxx@hotmail.com
 4. 099-3348xxx
 5. Sonthayasaxxx@hotmail.com
 6. 085-3380xxx
 7. 094-5879xxx
 8. umackiixxx@gmail.com
 9. sirjaxxx@gmail.com
 10. 081-7671xxx

รายชื่อผู้โชคดี รางวัล บัตรกำนัล Tesco Lotus หรือ Big C มูลค่า 100 บาท จำนวน 14 รางวัล

 1. 092-3795xxx
 2. Sofirosexxx@gmail.com
 3. 089-0832xxx
 4. 080-4057xxx
 5. 593252xxx@scphtrang.ac.th
 6. 062-3861xxx
 7. 064-5946xxx
 8. oilxxx@hotmail.com
 9. 091-7166xxx
 10. C_chompxxx@hotmail.com / 081-9161xxx
 11. 061-0852xxx
 12. 062-3823xxx
 13. praethipphumxxx@gmail.com
 14. 091-1438xxx

ผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้น กรุณายืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อยืนยันสิทธิ์)

** กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ **

คณะผู้จัดทำโครงการฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่าง ๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากคณะผู้จัดทำโครงการฯ ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ

ทางคณะผู้สำรวจฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมทำแบบสำรวจกับเราในครั้งนี้