News&Update

Dec 8, 2016, 10:44 AM
[인터뷰] 잔티마 케카우(Jantima Kheokao) ANPOR(Asian Network for Public Opinion Research) 회장
Dec 8, 2016, 10:38 AM
ม.หอการค้าไทย ร่วมมือกับม.พระตระบอง ประเทศกัมพูชา เสวนาวิชาการระดับโลก หวังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ บริการทุกๆคณะ ทุกๆสาขาวิชาชีพทั่วโลก